Et moderne liv 
i hjertet av
Sarpsborg

Formålet

Formålet med prosjektet er å fortette eiendommene med variert konsentrert bebyggelse i tråd med typologi suburban-tett bebyggelse som beskrevet i ny Kommunedelplan sentrum 2019-2031.

Begge bygningskroppene er enkle rene saltaksvolumer med adderte mindre bygningskropper. Dette gir oppbrutt karakter og ett småskalapreg godt tilpasset området for øvrig. Det er også vektlagt variasjon i valør og farge.

Det er videre tilrettelagt for passasje og adkomst til kvartalet på flere måter. Åpenheten mellom byggene og de relativt lave høydene i prosjektet vil ivareta gode solforhold både for boenhetene internt samt tilliggende bebyggelse øst og nord for kvartalet.

Varierte boligtypologier

Det er lagt vekt på varierte boligtypologier med store balkonger og gode private uteplasser på bakkeplan. Prosjektet inneholder totalt 16 enheter likt fordelt med 8 leiligheter i hver av de to bygnings-kroppene. Leilighetsbyggene er i to plan, med åtte leiligheter på bakkeplan og åtte leiligheter i plan 2. Leilighetene varierer i størrelse fra rundt 40m2 til nærmere 100m2, med en hovedvekt på tre roms leiligheter rundt 70m2 . Dette vil gi muligheter for ett variert og godt bomiljø.

Det er vektlagt gode dagslysforhold, med store glassflater i stue og kjøkken hovedsakelig orientert mot syd og vest. Majoriteten av soverom er orientert mot øst.

Utomhusanlegget har varierte uterom med møteplasser og muligheter for lek. Det er også inkludert drivhus som er felles for beboerne i kvartalet. Det tilrettelegges for takoverbygd sykkelparkering og lademuligheter. Sportsboder er lagt til loftsareal i bygget mot øst med egen løfteplattform og trappeadkomst. Bodene er godt dimensjonert.
– Boligene skal utvikles i grønne omgivelser, med gode uteplasser i direkte kontakt med den enkelte enhet.
Kjell Christian Krange Thorsen, BAS Arkitekter
Prospekt_Dronningensgate_v3
Det er lagt vekt på arkitektoniske vurderinger for å få frem et prosjekt som legger til rette for fortetting i sentrumsområdet samtidig som det tilpasser seg omkringliggende bebyggelse på en god og naturlig måte både i forhold til plassering, høyde og typologi.

Prosjektet ivaretar et grønt hagepreg som er typisk for området. Boligene skal utvikles i grønne omgivelser, med gode uteplasser i direkte kontakt med den enkelte enhet. Prosjektets hovedgrep består i att det følger områdets bebyggelses struktur med bygningskropp lagt helt ut mot Skolegata og en tilbaketrekking mot Dronningensgate med ett åpent grønt rom imellom.

Fra galleriet